NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINI

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "SmartBC" vienotais

reģistrācijas numurs 44103147609, juridiskā adrese: Valmiera, Garā iela

12-15, LV-4201, tālrunis 26603539, e-pasts info@cocopetmania.com.

Patērētājs — fiziska vai juridiska persona, kas izsaka vēlēšanos

iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot

pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs — persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja interneta veikalā.

Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam

caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības

ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā

Ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces

tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai

citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr.

255 "Noteikumi par distances līgumu", Patērētāju tiesību aizsardzības

likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti;

Garantija — Ražotāja, Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums,

ka Prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās

lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un Ražotājs, Pārdevējs vai

pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā

likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus

ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu

kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai,

dzīvībai vai videi;

Cenas — Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot

nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta

vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne www.cocopetmania.com;

Puses — Pārdevējs un Pircējs;

Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes

vispārējie noteikumi un nosacījumi).

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un

Pārdevēju.

1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties

ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos

Noteikumus.

1.4. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt

informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.

1.5. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no

piedāvātās Preces.

 

2. Atteikuma tiesību izmantošana

2.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties

no Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot piegādes izmaksas,

saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Preces piegādes

dienas — ja pasūtīta viena Prece; no pēdējās Preces piegādes dienas — ja

pasūtījumā iekļautas vairākas Preces; no pēdējās Preces partijas vai

daļas piegādes dienas — ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.

2.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par

atteikšanos no Preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam uz

e-pastu info@cocopetmania.com.

2.4. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot Pārdevēja

nodrošinātu atteikuma veidlapu vai citu brīvā formā iesniegtu vai

izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:

- Adresātu (Pārdevēja nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs,

e-pasta adresi)

- "Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas Preces iegādes"

- Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums

- Patērētāja vārds un uzvārds

- Patērētāja adrese

- Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)

 

Datums

2.5. Atdodamā Prece Patērētājam jānosūta atpakaļ (sedzot sūtīšanas
izmaksas) uz Valmieras t/c Valleta pakomātu, Rīgas ielā 4 un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.

2.6. Izmantojot atteikuma tiesības, Patērētājs drīkst atgriezt Preci

Pārdevējam bez iepakojuma, ja Patērētājam nav bijis iespējams aplūkot

Preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt

Preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms

par Preces neatņemamu sastāvdaļu.

2.7. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību

izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no

jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt

šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis Patērētājs.

2.8. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Prece tiek

izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami

personalizēta; ja Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma

termiņš; ja Patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un

higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; Prece tās īpašību dēļ pēc

piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt.

2.9. Nauda par Preci tiek atdota atpakaļ izmantojot oriģinālo apmaksas

veidu.

 

3. Patērētāja atbildība

3.1. Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās

izmantošanu pretēji labai ticībai, ja Prece atteikuma tiesību

izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida

noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās izmantošanas apstākļu robežas.

3.2. Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida

atteikuma nosūtīšanas atgriezt Preci Pārdevējam. Pārdevēja vai

pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas,

kad saņēmis informāciju par Patērētāja lēmumu atkāpties no līguma,

atmaksāt Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā Patērētāja

samaksātos piegādes izdevumus.

3.3. Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma

saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

 

4. Garantija

4.1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces

neatbilstību divu gadu laikā no Preces iegādes dienas. Patērētājs

iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas,

kad atklājis Preces trūkumus. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena,

kad Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo Preci.

4.2. Ja Ražotājs vai Pārdevējs Precei ir devis garantiju, pēc 4.1.

punktā minētā termiņa beigām Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu

visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā

norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata

atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

4.3. Piesakot Ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par Preces trūkumiem,

Patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta

kopiju.

4.4. Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no

prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto

saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu, un Patērētājs

tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos

noteiktās tiesības.

 

5. Piegāde ar Omniva pakomātiem vai kurjeru

5.1. Ar Omniva pakomātiem visā Latvijā sākot no 3.19 € līdz 6.99 € (cena

atkarīga no sūtījuma izmēra)

5.2. Ar kurjeru līdz Jūsu norādītajai adresei:

- Rīgā un Rīgas rajonā 7€

- Pārējā Latvijas teritorijā 12€

5.3. Prece tiek piegādāta:
- ar kurjeru 3 darba dienu laikā no apmaksas saņemšanas brīža;
- ar Omniva pakomātiem 10 darba dienu laikā no apmaksas saņemšanas
brīža.
  Ja adresātu nevar sazvanīt un viņa nav mājās, pasūtījums tiek atgriezts
Pārdevējam, un atkārtoti piegādāts pēc norādītās adreses citā laikā par
papildus piemaksu par piegādi.
  Paziņosim par pasūtījuma piegādi adresātam.
Ātras piegādes gadījumā, vēlams sazināties ar mums telefoniski.
Pasūtījumus, kurus Jūs veicat ārpus mūsu darba laika, apstrādāsim
nākamajā darba dienā, no rīta.
Piezīmēs vēlams norādīt, Jums ērtāko, pasūtījuma saņemšanas laiku gan
piegādei, gan preču saņemšanai ofisā.

6. Apmaksa
6.1. Pircējs pēc pirkuma veikšanas saņem apstiprinājuma e-pastus par pasūtījuma statusu:
- pasūtījuma apstiprinājumu,
- maksājuma saņemšanu,
- par preces izsūtīšanu.
6.2. Preces apmaksa ir iespējama, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu ar
Visa vai MasterCard maksājumu karti, vai internetbanku.

7. Strīdu risināšana

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami

Latvijas Republikas normatīvi akti.